Privacy beleid

Advice Solutions & Services draagt de beveiliging van persoonsgegevens hoog in het vaandel.

Tijdens uw contacten met AS&S worden bepaalde gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden “Persoonsgegevens” genoemd volgens de GDPR-wetgeving.
Door gebruik te maken van onze webshop, websites, app en andere diensten en producten van AS&S gaat u akkoord met ons privacybeleid op de verwerkte persoonsgegevens van AS&S.

AS&S heeft het recht zijn privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Vrij bezoek van onze websites
Het staat U vrij om de websites van Advice Solutions & Services b.v., Winkel 103, 2300 Turnhout België, te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Persoonsgegevens in het bezit van AS&S.

 • Contactinformatie: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoon/GSM, e-mailadres.
 • Financieleinformatie: Rekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder.
 • Produktinformatie: domeinen, web-, e-mailhosting, Virtuele-, dedicated servers
 • Klachtbehandeling via onze servicedesk, gegevens uitgewisseld door u zelf via websites, webshop, ….

Gegevens uit andere bronnen

AS&S kan gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken. Bv. Openbare bronnen, van sociale media zullen de regels van kracht zijn van de aanbieders

Verwerking van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat elke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enzovoort…

 • Het totstandkomen van een overeenkomst zoals het bestellen van een van onze producten en/of diensten. Het aanmaken van een gebruikersaccount, uitgifte van factureren en het opvolgen en innen van onze facturen.
 • Het gericht en optimaal versturen naar u van algemene informatie zoals nieuwsbrieven, informatie van onze producten. AS&S kan hier een profiel bundelen op basis van uw wensen. AS&S zal hiervoor altijd uw toestemming vragen.
 • Bij problemen kan u als klant gebruik maken van onze Service Desk. U kan een ticket aanmaken doormiddel van een e-mail te sturen naar onze Service Desk. De tickets houden wij bij zolang u bij ons klant bent.
 • Het optimaal houden van ons klantenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
 • Om u te informeren over de nieuwe diensten en producten die uitgaan van AS&S

Voor de verwezenlijking van informatie – of promotiecampagnes over de producten en diensten van AS&S b.v.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan soms betekenen dat wij Uw persoonlijke informatie moeten onthullen op sommatie van een wettelijk gezag of geheel ter goeder trouw indien deze actie vereist is:

 • om te voldoen aan om de geldende wetten of reglementeringen, of ten behoeve van een proces dat werd aangespannen tegen AS&S b.v.;
 • om de rechten of de bezittingen van AS&S b.v. of van onze klanten te beschermen of verdedigen.

Uw toelating tot verwerking
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan AS&S b.v. geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden.

Cookies
Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij incidenteel gebruik maken van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw computer; deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken soms cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren. Geen enkele cookie bevat persoonsgebonden informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of gewone post. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens als er cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak van cookies verhindert.

Uw rechten

U heeft steeds het recht op inzage en het verbeteren van uw persoonsgegevens die AS&S van u verwerkt

De persoon die zijn identiteit bewijst (kopie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij Advice Solutions & Services b.v., Winkel 103, 2300 Turnhout, België, de schriftelijke mededeling verkrijgen van zijn persoonsgegevens. U kunt dan ook de correctie vragen van de gegevens die niet juist of niet volledig zouden zijn. Uw gegevens worden U meegedeeld uiterlijk 30 werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag. In geval van wijziging van de administratieve gegevens, zult u AS&S b.v. binnen een maand hiervan op de hoogte brengen.

U heeft het recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien en voor zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is gehouden, de correctie onmiddellijk uit te voeren.
Uw recht op correctie kan worden beperkt in zoverre de toepasselijkheid regelgeving hierin voorziet.

Ontvangen wij van u een bezwaar tegen reclamedoeleinden, kunnen wij uw persoonsgerelateerde contactgegevens in een blokkeringslijst opnemen, met behulp waarvan wij zekerstellen, dat wij u niet langer ongewenste reclame toezenden.

U kunt van ons verlangen, dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht, deze gegevens onmiddellijk te verwijderen. Uw recht op verwijderen kan worden beperkt in zoverre de toepasselijkheid regelgeving hierin voorziet.

Veiligheidsbeleid van AS&S

De Verwerker waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van alle gegevens die hij in het kader van dit contract bewerkt. Dit doet hij minstens door het implementeren en gebruiken van beveiligingstechnologieën en – technieken, die in overeenstemming zijn met de best practices in de industrie. De Verwerker heeft tenminste een actueel veiligheidsbeleid- en plan dat jaarlijks wordt herzien.

Activiteiten die gebruikers uitvoeren met Persoonsgegevens of afgeleiden worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot Persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van relevante gegevens.

Minderjarigen – kinderen jonger dan 16 jaar

AS&S zal nooit gegevens bijhouden van minderjarigen zonder de toestemming van de ouders of voogd.

Wijziging van de Privacyverklaring; doelwijziging

Wij behoudens ons het recht voor, deze Privacyverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. De actuele versie vindt op deze plaats of op een andere, gemakkelijke vindbare plaats op onze website of app. Als wij van plan zijn uw gegevens voor andere doeleinden verwerken, d.w.z. andere dan waarvoor de gegevens verzameld werden, zullen wij u dat met inachtneming van de wettelijke voorschriften van tevoren meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als AS&S) zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

Advice Solutions & Services b.v.
Winkel 103
2300 Turnhout
België
Ondernemingsnummer 0860.777.406
E-mail: sales@as-s.be
http://www.as-s.be/contact/

Contactgegevens van de functionaris voor de gegevens- en privacybescherming

Onze medewerker voor de gegevens- en privacybescherming is voor u bereikbaar via de volgende contactgegevens:

Advice Solutions & Services b.v.
Winkel 103
2300 Turnhout
België
Ondernemingsnummer 0860.777.406
E-mail: sales@as-s.be
http://www.as-s.be/contact/