Klachtenbehandeling deel 2 – Achtergrond informatie

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar

  • hij gewoonlijk verblijft
  • hij zijn werkplek heeft
  • de beweerde inbreuk is begaan

indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op GDPR.

Opmerking: Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op GDPR heeft het recht om van de Data Controller of de Data Processor schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.