Voorwaarden registratie en hosting

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw website, inclusief het verkrijgen van het recht van gebruik voor elke tekst of afbeelding of programma op uw site. Het internet is van iedereen. En het internet kan dus alleen blijven werken, indien alle gebruikers zich houden aan de algemeen aanvaarde normen en waarden die op internet gelden (de ‘acceptable use policy’ of AUP). Omdat we geloven in de belangrijke maatschappelijke rol van internet, wil AS&S een actieve rol spelen in het toepassen van deze algemeen aanvaarde normen en waarden. Bij een relatief nieuw fenomeen zoals het internet is het niet mogelijk om vooraf alle mogelijke inbreuken op de AUP te voorzien en gedetailleerd te beschrijven. Gezond verstand en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel blijven de beste criteria om te bepalen wat acceptabel gebruik inhoudt en wat er duidelijk buiten valt.

We behouden ons het recht voor om gebruikers die via ons netwerk inbreuk maken op de AUP onmiddellijk te verwijderen. Hetzelfde geldt voor gebruikers die een onevenredig deel van gemeenschappelijke resources benutten en daarmee andere gebruikers het recht ontzeggen om op een normale wijze van onze diensten gebruik te maken.

De volgende zaken zijn in ieder geval een duidelijke inbreuk op de ‘acceptable use policy’ en dus VERBODEN:

* Illegale en onwettige handelingen
In welke vorm dan ook, inclusief het illegaal aanbieden van beschermde software of andere data, het promoten van illegale handelingen, het aanzetten tot discriminatie en/of rassenhaat, het verspreiden van pornografisch materiaal of enige andere onwettige handeling volgens de criteria en de wetten van elk land met toegang tot de website of e-mail.

* Ongewenste inhoud
Bepaalde types van inhoud zijn niet toegelaten op ons netwerk. We hosten geen pornografische inhoud in eender welke vorm. Alle inhoud die te maken heeft met hacking, cracking, warez en serialz is niet toegelaten. Chat, IRC, software downloads (freeware, shareware en trial versies), audio en video downloads (inclusief MP3 bestanden) zijn niet toegelaten.

* Ongewenste Bulk E-mail (spam)
Het gebruik van ons netwerk voor de verzending van ongewenste bulk email en het gebruik van ongewenste bulk e-mail voor het promoten van sites op ons netwerk is strikt verboden en kan tot onmiddellijke beëindiging van de diensten leiden. Gezien de huidige wetgeving stelt u zich bovendien bloot aan strafrechtelijke vervolging.

* Misbruik van Resources
Met misbruik wordt bedoeld: het gebruik van applicaties die excessief gebruik maken van gedeelde resources zoals CPU processen, geheugen of bandbreedte. Chat/IRC, web proxy en mailing list scripts zijn niet toegelaten. CGI gebaseerde forums zijn niet toegelaten, alleen PHP gebaseerde forums zijn toegelaten.

Indien een website op een gedeelde server de resources van die server zodanig excessief benut dat het normaal functioneren van de andere sites op deze server in gevaar komt, kan de desbetreffende website onmiddellijk afgesloten worden. Deze maatregel wordt alleen genomen in extreme gevallen waarbij het voortduren van de excessieve benutting zeer waarschijnlijk zal resulteren in het uitvallen van de server.

We kunnen in dit soort gevallen een schadevergoeding eisen van de gebruiker voor alle schade die door zijn onoordeelkundig of excessief gebruik van de server resources ontstaat. We behouden ons het recht voor om dubieuze software zonder voorafgaande kennisgeving van uw website te verwijderen.

Voor ieder domein geldt een maximaal dataverkeer per maand. Voor extra dataverkeer geldt een tarief van 15,- Euro per GB.

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichtingen houdt, behouden we ons het recht voor om de door u geregistreerde domeinnamen te annuleren of zelfs te verkopen ter derving van uw schuld aan AS&S (afhankelijk van de lokale wetgeving of regels), en alle diensten onmiddellijk te beëindigen. Indien u de hosting van uw website transfereert of annuleert, zal alle aanwezige data van onze servers worden gewist.

Vrijwaring

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat hij Advice Solutions & Services bvba en/of haar werknemers zal vrijwaren voor en verdedigen tegen elke gerechtelijke actie, claim en/of eis vanwege directe of indirecte schade die door of vanwege enige dienst of het ontbreken of het tekortschieten van enige dienst van AS&S bvba of haar leveranciers ontstaan is.

De volgende schade die eventueel zou kunnen ontstaan met betrekking tot de data en processen op de servers of het netwerk van AS&S of haar leveranciers is hierbij expliciet inbegrepen:

1. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door het geheel of gedeeltelijk uitvallen van enige dienst zoals de hosting van de website of het verzenden of ontvangen van email of het opslaan van bestanden op de servers

2. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door het kennis nemen van of wijzigen van bestanden op de servers door daartoe niet geautoriseerde personen

3. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door producten of diensten waarvan de marketing en/of verkoop en/of distributie zou hebben plaatsgevonden via de servers of het netwerk

4. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden door het plaatsen van of distribueren van om het even welk materiaal op de servers of via het netwerk

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat de gebruiker expliciet akkoord met de voorwaarde dat hij AS&S of haar verantwoordelijken of haar werknemers niet verantwoordelijk zal stellen voor enige schade of verlies als direct of indirect gevolg van het gebruiken of niet gebruiken of niet kunnen gebruiken van de dienst. AS&S kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies van data of onderbreking van de diensten. De gebruiker dient redelijke voorzorgen te nemen om te voorkomen dat de dienst door derden wordt misbruikt. Indien derden door onachtzaamheid of onvoldoende beveiliging aan de zijde van de gebruiker toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens en/of de diensten hierdoor kunnen misbruiken, is dit de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker aanvaardt expliciet dat hij verantwoordelijk is voor alle hierdoor veroorzaakte schade aan AS&S bvba of derden.

Gezien de voortdurende verdere ontwikkeling van de jurisprudentie rond het gebruik van het internet, behoudt AS&S bvba zich het recht voor om indien nodig deze voorwaarden aan te passen.

Onze actuele voorwaarden staan vermeld op deze site en u kunt er dus op elk moment kennis van nemen, ook voor u een bestelling plaatst. Onze Algemene Voorwaarden zijn eveneens vermeld op deze site en worden tevens afgedrukt op de keerzijde van al onze contracten en facturen.

GDPR Tools is een activiteit van Advice Solutions & Services bvba – Bleekstraat 13 Bus 505 – B-2800 Mechelen – Tel. +32 15 27 16 22

E-mail: sales@hostingbelgie.com – Ondernemingsnummer 0860.777.406

Copyright 2015 Advice Solutions & Services bvba

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw