Bezwaar gebruik data – Achtergrond informatie

Een data subject kan bezwaar maken tegen verwerkingen:

(1)mbt

  • legitieme belangen
  • een taak in het publiekbelang
  • een uitoefening van een officiële autoriteit

(2) mbt direct marketing

(3) mbt wetenschappelijk / historisch onderzoek en statistieken

Een bezwaar mbt (1) vereist redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie. De Data Controller dient te stoppen met de verwerkingen tenzij:

  • kan worden aangetoond dat er overtuigende legitieme redenen zijn die de belangen, rechten en vrijheden van het Data Subject overstijgen;
  • deze noodzakelijk zijn om rechtsvorderingen aan te tonen, uit te oefenen of te verdedigen

Er zijn geen vrijstellingen of redenen om een bezwaar mbt (2) te weigeren. De Data Controller dient direct te stoppen met de verwerkingen zonder daarvoor een kost aan te rekenen.

Een bezwaar mbt (3) vereist redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie. De Data Controller dient te stoppen met de verwerkingen tenzij de Data Controller een onderzoek uitvoert waarbij het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van publiek belang.

Bijzonderheden:

  • Data subjecten dienen op de hoogte te worden gebracht van hun recht op bezwaar op het moment van het eerste contact en dient vermeld te worden in de privacy notice
  • Indien een Data Processor een van boven vermelde verwerkingen (1)-(2)-(3) online uitvoert, moet er online bezwaar tegen kunnen worden ingediend
  • Zie ook achtergrond info mbt ‘Beperken van verwerkingen’