Verwerpen volledig geautomatiseerde besluitvorming – Achtergrond informatie

Een Data Subject heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Dient als waarborg tegen een voor een Data Subject mogelijkse schadelijke beslissing zonder tussenkomst van een mens.

Recht is WEL van toepassing wanneer:                  Recht is NIET van toepassing wanneer:

Opmerking: Automatische beslissingen mogen NIET

 • betrekking hebben op persoonsgegevens van een kind
 • gebruik maken van gevoelige persoonsgegevens tenzij

er expliciet toestemming werd gegeven door het Data Subject

de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang / belang van de EU / belang van de lidstaten.

Profiling wordt binnen GDPR gezien als een vorm van automatische verwerking met als doel bepaalde persoonlijke aspecten van een Data Subject te evalueren om meer bepaald een analyse of voorspelling te maken mbt prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid, gedrag, locatie en verplaatsingen.

Profiling-verwerkingen vereisen bepaalde waarborgen:

 • een faire en transparante verwerking verzekeren door betekenisvolle informatie mbt de gebruikte logica en mbt de significante en beoogde consequenties ter beschikking te stellen
 • geschikte wiskundige en statistische procedures gebruiken voor de profilering
 • geschikte technische en organisatorische maatregelen implementeren om onnauwkeurigheden te corrigeren en om het risico op fouten te minimaliseren
 • beveilig persoonsgegevens op een manier die evenredig is met het risico voor de belangen en rechten van de Data Subjecten en die discriminerende effecten voorkomt.

De Data Processor mag enkel nog de persoonsgegevens bewaren maar mag geen andere verwerkingen meer met de persoonsgegevens uitvoeren.

Verwerkingen dienen te worden beperkt wanneer:

 • de betrokkene de accuraatheid van de persoonsgegevens betwist (bv door zijn recht op correctie uit te oefenen), en dit tot de data processor de accuraatheid heeft geverifieerd,
 • de betrokkene een bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend en de data processor aan het onderzoeken is of er legale redenen zijn om dit bezwaar te weigeren,
 • de verwerking niet wettelijk is en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens,
 • het bijhouden van de persoonsgegevens niet langer nodig is, maar de betrokkene heeft de gegevens nodig om een rechtsvordering te kunnen laten vaststellen, uitoefenen of verdedigen

Bijzonderheden:

 • Indien de informatie aan derde partijen (vb Data Processors) werd doorgegeven, moet ook aan hen de beperking van verwerkingen worden doorgegeven tenzij dit onmogelijk is of een disproportionele inspanning vereist.