GDPR voor advocaten

De roadmap van de GDPR en Privacy voor uw advocatenkantoor.

Hoe moet je als advocaat je nieuwe wettelijke verplichtingen naleven en invullen ? Heb ik bijkomende verplichtingen als ik in een associatie werkzaam ben ?

Volledige set van templates voor de solo-advocaat en zeer schappelijke oplossingen voor advocatenassociaties.

Dit seminarie is op advocaten gericht, die al dan niet hun activiteiten samen met anderen in een kantoor uitoefenen.

De GDPR, zoals ingevuld door de Wet van 30 juli 2018, legt een aantal verplichtingen op aan iedereen die persoonsgegevens verwerkt, waarbij de controle voor een stuk teruggeven wordt aan die wiens gegevens verwerkt worden. Voorafgaande informatie aan de verwerking is noodzakelijk en de betrokkenen beschikken over een aantal rechten zoals inzage, …. Bijkomende verplichtingen ontstaan bij incidenten zoals een datalek.   Geen enkele advocaat kan onwetendheid inroepen t.a.v. zijn nieuwe privacy-verplichtingen. Advocaten verwerken per definitie persoonsgegevens en meestal nog zeer gevoelige informatie ook.  Advocaten die hun beroep in een associatie uitoefenen hebben bijkomende verplichtingen, zoals het bijhouden van een verwerkingsregister en de aanstelling van een DPO.

Advocaten, maar ook andere beroepsgroepen, worden al maandenlang gebombardeerd met algemene informatie en brochures, meestal afkomstig van software-verkopers of zogenaamde specialisten, die hun zeer dure producten willen verkopen, dan wel hun even dure seminaries. Niemand helpt de advocaten evenwel bij de concrete implementatie van de GDPR. En dus bieden wij een degelijk alternatief aan.

Op het einde van ons seminarie beschikt elke deelnemer over een basiskennis, zodat ze onze concrete templates zeer snel aan zijn individuele situatie kan aanpassen en zich onmiddellijk en zonder verdere kosten in regel kan stellen. In sommige gevallen (advocaten die uiterst digitaal en geautomatiseerd werken en advocatenassociaties) volstaan onze templates niet altijd. Voor deze doelgroep stellen we een gdpr-tool voor om het verwerkingsregister met minimale inspanningen te kunnen bijhouden. Dit register werd op maat van een advocatenkantoor gemaakt en wordt continu aangevuld.

Programma

09:00 – 09:30 Onthaal (koffie + ontbijtkoek)
09:30 – 10:30 Mijn kantoor en GDPR: een 360° kijk
10:30 – 11:15 De hoekstenen van mijn GDPR-implementatie (I)
11:15 – 11:45 Koffiepauze
11:45 – 12:45 De hoekstenen van mijn GDPR-implementatie (II)
12:45 – 13:30 Lunch (sandwiches)
13:30 – 14:00 Rechten respecteren en verplichtingen nakomen (I)
14:00 – 15:00 Rechten respecteren en verplichtingen nakomen (II)
15:00 – 15:30 Koffiepauze
15:30 – 16:30 Goede afspraken maken rond GDPR
16:30 – 17:30 De roadmap naar de GDPR-implementatie als advocaat
17:30 – 18:00 Vragenronde

Sprekers

De sprekers zijn Dr. Wim De Keyser en Koenraad Flamant. Beiden zijn mede-oprichters van de Beroepsvereniging voor Belgische Data Protection Officers (www.dpo-pro.be) en samen al meer dan 25 jaar actief op het vlak van ICT en Privacybescherming.

Wim heeft een aantal jaren geleden, na een bijna 20-jarige carrièrre als IT Manager en IT Directeur bij meerdere nationale en internationale bedrijven, de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs, waar hij in de richting toegepaste informatica o.a. IT management vakken doceert.

Koenraad is zelfstandig jurist en externe DPO (Functionaris voor de Gegevensbescherming) van verschillende bedrijven. Hij verliet de balie van Brussel op 31/12/2017. Het detacheringsreglement van de OVB maakte het immers zeer moeilijk om zich ten volle toe te leggen op zijn activiteiten als DPO en zijn cliënten te begeleiden naar de implementatie van de privacywetgeving.

Inhoud

Mijn kantoor en GDPR: een 360° kijk

 • Wat is GDPR/AVG? Hoe zit het nu met de Belgische wet ?
 • Heeft GDPR betrekking op mijn kantoor en mijn activiteiten?
 • Wat zijn de basisprincipes van GDPR?
 • Wie speelt een rol bij GDPR?
 • Wat zijn de kernaspecten van GDPR?
 • Hoe de GDPR-regulering naleven?
 • Wanneer is mijn kantoor een verwerkingsverantwoordelijke, een verwerker, een ontvanger?

De hoekstenen van mijn GDPR-implementatie

 • Wat is een privacyverklaring en wat hoort daarin te staan? Hoe begin ik er aan?
 • Een bruikbare template voor de privacyverklaring van de advocaat
 • Moet mijn interne policy worden aangepast en zo ja, in welke richting?
 • Wat is het Register van de verwerkingsactiviteiten en waarvoor dient het?
 • Welke oplossingen bestaan er?
 • Een Register van de verwerkingsactiviteiten op maat van een advocatenkantoor.

Rechten respecteren en verplichtingen nakomen

 • Welke rechten hebben data subjecten?
 • Wat is een datalek?
 • Wat te doen wanneer mijn kantoor een datalek heeft?
 • Hoe kunnen procedures mijn kantoor hierbij helpen? Een bruikbare set van procedures.
 • Aanstelling van een DPO of niet?

Goede afspraken maken rond GDPR

 • Tussen welke partijen dient er een (verwerkings-)overeenkomst opgesteld te worden?
 • Wie moet het initiatief nemen?
 • Wat is de inhoud van een verwerkingsovereenkomst?
 • Een bruikbare template voor de verwerkingsovereenkomst.

De roadmap naar de GDPR-implementatie als advocaat

Praktische informatie

Data en locaties: (*)

Mechelen

29 november 2018

Greenhouse Offices
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen

Kortenberg

7 december 2018

UPC Congrescentrum
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

Brussel

14 december 2018

Hotel Gosset
A. Gossetlaan 52
1702 Groot-Bijgaarden

Gent

21 december 2018

Hotel Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Prijs: € 125 + € 75 voor de set van templates = € 200 excl. BTW
Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (6 punten)

Inlichtingen

GdprVoorAdvocaten@gmail.com
Wim De Keyser, 0473/96.57.99, wim.sia@scarlet.be
Koenraad Flamant, 0485/13.13.77, DataProtectionOfficer.legal.BE@gmail.com

Of vul onderstaand formulier in:

  Facturatiemodaliteiten

  • Op basis van bovenstaande gegevens ontvangt u een e-factuur;
  • Uw inschrijving is definitief na betaling;
  • Kan niet betaald worden ter plaatse;
  • Annulatie kan tot 3 dagen voor de studiedag plaatsvindt met terugbetaling.

  (*) Minimumaantal deelnemers = 10, maximum van 35 deelnemers. GDPR voor Advocaten behoudt zich het recht voor om een studiedag te annuleren om praktische redenen. In dat geval wordt u hiervan tijdig bericht en storten wij het geld terug binnen de 5 werkdagen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de Opleidingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Indien onze aansprakelijkheid wordt weerhouden, zijn we er maximaal toe gehouden de Opleidingen te vervangen, dan wel, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

  Advice Solutions & Services BVBA

  Bleekstraat 13/505, 2800 Mechelen

  BTW BE 0860 777 406 – RPR Antwerpen, Mechelen

  Onze prestaties bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, etc. en strekken ertoe informatie te verschaffen, hierna gezamenlijk aangeduid als “Studiedagen”. Door u in te schrijven aanvaardt u dat wij slechts gehouden zijn tot een middelenverbintenis. Wij nemen alle redelijke maatregelen om te voorzien dat u kan steunen op zo volledig, getrouw en juist mogelijke Studiedagen, zonder enige resultaatsgarantie hiertoe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de Studiedagen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Indien onze aansprakelijkheid wordt weerhouden, zijn we er maximaal toe gehouden de Studiedagen te vervangen, dan wel, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

  Op grond van omstandigheden buiten onze wil, al dan niet onvoorzienbaar (zoals onder andere: ziekte, tekortkomingen van onze docenten en/of leveranciers, een te lage opkomst, etc.), kunnen we de Studiedagen annuleren, de inhoud, datum/data en/of de locatie eenzijdig wijzigen. U kan de Studiedagen dan annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie. Wanneer u de Studiedagen wenst te annuleren, betalen wij de betaalde inschrijvingsprijs terug, zonder interest en/of schadevergoeding en crediteren we de reeds uitgeschreven factuur.

  Wanneer u zich inschrijft is dit definitief. U ontvangt vervolgens een factuur, dewelke u binnen de 3 werkdagen dient te betalen. Wanneer u zou betalen binnen de 3 dagen tot de start van een van de sessies van de Studiedagen, dient u een betalingsbewijs mee te brengen. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd van 8,5%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50,00. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom.

  Wanneer U verhinderd zou zijn voor de Studiedagen kan u zich kosteloos laten vervangen. U kan de Studiedagen ook annuleren tot 3 werkdagen voor de geplande sessie. In dat geval zullen wij u 50% van de inschrijvingsprijs voor de opleiding aanrekenen als schadevergoeding en administratieve kost. De documenten, modelformulieren, boeken, templates, e.d. die wij u aanbieden dient u in dit geval niet te kopen. Wanneer u deze toch zou wensen, dient u deze ook wel te betalen. Het saldo wordt u terugbetaald. Indien u ervoor kiest om de deel te nemen aan een andere sessie van de Studiedagen rekenen wij u een bedrag van € 45 (excl. BTW) aan, onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. Wanneer u ons niet tijdig inlicht, is de volledige prijs van de Studiedagen verschuldigd.